Kategori arşivi: baz istasyonu şikayet dilekçesi

>baz istasyonu kaldırma davası örnek dilekçesi

>27.01.2009

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA
BURSA;

TEDBİR İSTEKLİDİR!

DAVACILAR : 1.) Lütfü U…… (TC NO:)
Adres : Ertuğrulgazi Mah……. Yıldırım-BURSA

2.) Recep Ö…. (TC NO : )
Adres : Ertuğrulgazi Mah……….Yıldırım-BURSA

DAVALILAR : 1-) Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ
Meşrutiyet Cd. No:71 Tepebaşı-İSTANBUL

2-) Muammer D………
Ertuğrulgazi Mah. …………… Yıldırım-BURSA

TALEP KONUSU : BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI ve TEDBİR İSTEĞİDİR!

A Ç I K L A M A L A R

A.) Süreç ve Özeti

1-) Davacılarla aynı mahallede bulunan ve davacıların komşuları olan davalı Muammer D……. ile diğer davalı Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ arasında sözleşme imzalanmış ve bu sözleşme gereğince, davalı Muammer D………., diğer davalı Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ tarafından, kendi evinin çatısına (Ertuğrulgazi Mah………….., Yıldırım-BURSA) baz istasyonu kurulmasına izin vermiştir. Sözleşme gereğince de davalı şirket tarafından, evin çatısına baz istasyonu kurulmuştur. Ayrıca, il Mahalli Çevre Kurulu da 30.07.2008 tarih ve 20 sayılı kararıyla istasyonun kurulmasını onaylamıştır.(EK-1)

2-) Mal sahibi davalı Muammer D……….., mahalle halkının sağlığını ve gösterdiği tepkiyi hiçe sayarak, yalnızca kendi maddi çıkarını düşünerek bu sözleşmeyi imzalamıştır
.
Öyle ki baz istasyonu “su deposu” görünümünde kurulduğu için, (bkz dilekçemiz EK-2: fotoğraflar- 3 adet fotoğraf;1 adet A-4 çıktısında 2 fotoğraf) mahalle halkı başlangıçta bu tesisin baz istasyonu olduğunu anlamamış; ancak bir gece görevlileri görünce baz istasyonu olduğunu anlamış ve komşuları olan Muammer D……..’ndan işin gerçeğini duymak istemişlerdir.

Hatta, davalı Muammer D……….’nun eşi, komşuluk ilişkilerinden doğan güvene de dayanarak kurulu tesisin baz istasyonu olmadığını, su deposu olduğunu; çalışan motorun suyu ısıttığını söylemiş ve “inanmayan gelsin baksın!” dediği halde; 3 kez değişik zamanlarda gidilmiş olunmasına rağmen, tesis, mahalle sakinlerine gösterilmemiş ve son gidişte de kapı mahalle sakinlerinin yüzüne kapatılmıştır.

Böylelikle, davalı tüm komuşularından bir süre (4-5 ay kadar) gerçeği saklamış fakat sonradan, araştırmalar sonucunda kurulu yapının su deposu değil, baz istasyonu olduğunu kabul etmiştir.

B.) Mahalle Halkı İstasyonu İstememektedir

3-) Kurulan baz istasyonu mahalle halkı tarafından istenmemektedir. Baz istasyonunun varlığı, mahalle sakinlerini rahatsız etmektedir. Nitekim bu konuda mahalle halkı 12 sayfadan ibaret ve 251 imza taşıyan formu imzalamışlar ve 4 Ocak 2009 günü basın açıklaması yapmışlardır. . (EK-3 ve Ek-3/A) .Basın açıklamasına, mahalle halkı genç-yaşlı, kadın-erkek, çoluk-çocuk demeden soğuk havaya rağmen katılmış ve ıslıklarla baz istasyonunu protesto etmiştir. Konu, daha öncesinde de (12 Aralık 2008) basına yansımış ve değişik gazetelerde haber konusu yapılmıştır. (EK-3/B) Konuyla ilgili görüntüleri içeren CD de mahalle halkının tepkisini göstermek bakımından dilekçemizin ekinde sunulmuştur. (EK-4:CD)

Basın açıklamasının öncesinde, mahalle halkı kendi evlerine bez afişler asmış ve davalı komşu Muammer D……’nu, örneği Türkiye’de ender görülen çağdaş bir üslupla protesto etmiştir. (EK-5) .

Ancak, bu eşi az görünür çağdaş protestoya rağmen, davalı, mahalledeki komşularını, kendisini rahatsız ettikleri, aslı olmadığı halde, şahsına yönelik hakaret içerikli afişler astığı gerekçesiyle şikayet etmiştir. (EK-6: Şikayet dilekçesi). Davalı, bu dilekçesinde baz istasyonu kurdurduğunu da kabul etmiştir.

C.) Mahalle Halkı İstasyonun Varlığından Tedirgindir ve İstasyon evlerine Çok Yakındır

4-) İstasyonun hemen yanında, bitişik nizam şeklinde evler bulunmaktadır. (Dilekçemizin ekinde -EK-1 sunduğumuz fotoğraflardan ve CD’den (EK-5) bu durum anlaşılabilmektedir). Ayrıca, 50 metre yakınında bir çocuk bahçesi ile 60 metre yakınında da göğüs hastalıkları hastanesi yer almaktadır.

Yine istasyonun hemen karşısında lösemi hastası bir çocuk (Cengizhan B….) ile hamile bir bayan ve kanser tedavisi gören bir bayan oturmaktadır. Aradan sadece 4-5 metre genişliğinde bir yol geçmektedir. Ayrıca bir başka komşu (Mehmet Ç….) de kalp hastasıdır (EK-7: lösemi hastası Cengizhan B…..’a ve kalp hastası Mehmet Ç…..’e ait sağlık raporları) ve baz istasyonuna sadece 15 metre mesafede otumaktadır. Tüm bu bahsedilen mahelle sakinleri de baz istasyonunun varlığı nedeniyle psikoljik rahatsızlık duymaktadır.

D.) Baz İstasyonları Sağlığa Zararlıdır

5-) Kalıcı olarak kurulan ve elektromanyetik dalga yayan baz istasyonu, yüksek gerilim hattı gibi tesislerin insan sağlığına olumsuz etkisi olduğu gerek bilimsel görüşlerle gerekse mahkeme kararlarıyla da kanıtlanmıştır. Kaldı ki bu tür tesislerin mahalledeki varlığı bile, bizatihi yöre halkı üzerinde olumsuz psikolojik etkiye yol açmakta ve tedirginlik nedeni olmaktadır. Yalnızca bu nedenle bile, tesisin kaldırılması ve faaliyetine tedbiren son verilmesi gerekmektedir. (EK-8: örnek bir karar ve zararları anlatan örnek bir yazı. Bu doğrultuda pek çok karar ve görüş bulunmaktadır. Davanın ilerleyen sürecinde bu kararlar ve görüşler de dosyanıza sunulacaktır.)

Nitekim, dilekçemizin ekinde (EK-9) bir örneğini sunduğumuz FOÇA Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/169 Es ve 04.09.2008 tarihli örnek tensip zabtı ile de baz istasyonunun faaliyetinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

6-) Belirtilen nedenlerle de söz konusu baz istasyonunun tedbiren faaliyetinin DURDURULMASI ve yargılama sonucunda tamamen KALDIRILMASI için bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 1-) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını” düzenleyen 8. maddesi ve konuyla ilgili içtihatları

2-) 1982 Anayasası md 56’da düzenlenen çevre hakkı

3-) 4722 sayılı Medeni Yasa’nın 737 ve devamı maddelerinde düzenlenen komuşuluk hukuku kuralları ile konuyla ilgili diğer mevzuat, mahkeme içtihatları, öğreti görüşleri, bilimsel görüşler.

KANITLARIMIZ : 1-) Foça Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008-169 E ve 04.09.2008 tarihli tedbir kararı verdiği tensip tutanağının örneği (EK-9)

2-) Mahalle halkının kurulu baz istasyonun kaldırılması için topladığı imza örnekleri, basın açıklaması ve gazete haberleri . (EK-3, EK-3/A, EK-3/B)

3-) Mahalle halkının tepsikisini gösteren ve 4 Ocak günü görüntülenen CD (EK-4)

4-) Mahalle halkının tepkisini gösteren fotoğraflar (EK-2) ve pankartlar (EK-5)

5-) Uzman bilirkişi incelemesi, keşif, tanık anlatımı

6-) Bilimsel görüşler, örnek yargı kararları

7-) Diğer her türlü yasal kanıt

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda sunulan nedenler karşısında:

1-) “Ertuğrulgazi Mah.Bahçelievler Ülkü Sokak No:36, Yıldırım-BURSA” adresinde kurulu bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye ait GSM baz istasyonunun faaliyetinin TEDBİREN DURDURULMASINA;

2-) “Ertuğrulgazi Mah. Bahçelievler Ülkü Sokak No:36, Yıldırım-BURSA” adresinde kurulu bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye ait GSM baz istasyonunun, maddi ve manevi tazminat hakkımız saklı kalmak kaydıyla KALDIRILMASINA;

3-) Yargılama giderlerinin davanın açılmasına neden olan davalı taraflar üzerine bırakılmasına;

Karar verilmesini davacılar olarak saygıyla dileriz..

DAVACILAR

Lütfü U….. Recep Ö……..

EKLERİ : Kanıtlarımız kısmında ve dava dilekçemizde belirttiğimiz, biri CD olmak üzere toplam 9 adet ek (46 sayfadan ibaret, ayrıca 3 adet fotoğraf eki)