iNTERNET DOLANDIRICILIĞI İÇİN YETERLİ DELİL YOKSA BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKİR.

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htmT

YARGITAY

17. CEZA DAİRESİ

E. 2017/3582

K. 2017/14753

T. 29.11.2017

DAVA : Nitelikli hırsızlık suçundan sanık …’ün, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 37/1. maddesi delaleti ile 142/2-e ve 62/1. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 10/09/2012 tarih, 2012/168 Esas ve 2012/916 Karar sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’nca verilen 21/04/2017 tarih ve 94660652-105-09-3123-2017-Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11/05/2017 tarih ve 2017/27921 Sayılı ihbarnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

MEZKUR İHBARNAMEDE:

Dosya kapsamına göre, katılanın banka hesabına sanık …’e ait 88.238.221.171 IP numaralı internet ağı üzerinden bağlanılarak, hesabındaki paranın hakkındaki mahkumiyet hükmü Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin 21/06/2016 tarih, 2015/14032 Esas ve 2016/9297 Karar sayılı ilamıyla onanan diğer sanık … … hesabına aktarılması sonrasında, paranın bizzat sanık … … tarafından çekilmesi şeklinde gelişen olayda, suça konu para transferi ile ilgili olarak sanık …’ün herhangi bir işlem yapmadığının anlaşılması karşısında; yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde,

İsabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

DOSYA İNCELENEREK GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;

KARAR : Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma istemi incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilip kesinleşen 10/09/2012 tarih, 2012/168 Esas ve 2012/916 Karar sayılı kararının bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan hükümlü … hakkında kurulan hükümlerin CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca BOZULMASINA,

Bozma nedenine göre uygulama yapılarak;

Hükümlü … hakkında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK’nın 37/1. maddesi delaleti ile 142/2-e, 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, katılanın banka hesabına internet üzerinden girilerek, paranın diğer hükümlü … hesabına aktarıldığı, yapılan bu işlemin ardından paranın bizzat hükümlü … tarafından çekildiği, paranın aktarıldığı hesabı … verdiği vekaletnameye istinaden zaman zaman diğer sanık … de kullandığı, ancak suça konu para transferi ile ilgili hükümlü …’ün herhangi bir işlem yapmadığının anlaşılması karşısında, hükümlü …’ün hükümlülüğüne yeterli hukuka uygun, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı anlaşıldığından hükümlünün atılı suçtan 5271 Sayılı CMK’nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

SONUÇ : Dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na TEVDİİNE 29/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.