MAKALELERİM

 •  

OSMANLI CEZA MUHAKEMESI HUKUKUNDA ŞÜPHELI VE SANIĞIN SUSMA HAKKI Başlıklı makalem TBB Dergisi’nin Ocak-Şubat 2024 sayısında (Sayı 170) s.383-474 arasında yayınlandı. https://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2024-170-2180

“ISRARLI TAKİP SUÇU” konulu makalem İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin Haziran 2023 (Cilt 10, Sayı 1, s.91-136) sayısında HAKEMLİ olarak yayınlanmıştır. Makalenin tam sürümüne aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3236678

 • “İnternet Haber Sitelerinin Basın Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Değerlendirmeler” konulu makalem Ceza Hukuku Dergisi’nin 51. sayısında (Nisan 2023) s.35-53 arasında hakemli olarak yayınlanmıştır. Makaleye jurix üzerinden ulaşılabilir. Makaleyi okumak için tıklayınız
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği II. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumunda, (19-20-21 Kasım 2022), Bildiri (Tam metin) olarak sunulan “Yapay Zekânın Ceza Muhakemesinde İddia ve Hüküm Makamında Bulunmasına İlişkin Düşünceler”adlı makalem Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yıllığı’nın 147-169. sayfaları arasında yayınlanmıştır. (Adalet Yay., Ankara, Aralık 2022). Yıllığın linki aşağıdadır.

        https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786052640906

 • “7346 Sayılı Kanunla Türkiye Futbol Federasyonuna Verilen İnternet Sitelerine Erişimin Engellemesi Yetkisine Eleştirel Bakış” konulu makalem İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinin Aralık 2022 sayısında (Cilt: 9, Sayı:2, s.417-472) hakemli olarak yayınlanmıştır. Makalenin tam pdf sürümü için tıklayınız.
 •  “Stalking (Siber Gözetlenme) Eyleminin Ceza Hukukundaki Yaptırımının Değerlendirilmesi”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği Uluslar Arası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu, (3-4-5 Aralık 2021), Bildiri (Tam metin, 2. oturum, s. 289-312), (UluslarArası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara 2021, Editörler: Şerafettin EKİCİ/Ekrem SOLAK/Muhammed Emre AVŞAR )
 • “5651 Sayılı Kanunun 9’uncu Maddesine Eklenen Onuncu Fıkra Işığında Türk Hukukunda Unutulma Hakkına İlişkin Değerlendirme” başlıklı makalem Ceza Hukuku Dergisi’nin 47. Sayısında (Aralık 2021), hakemli makale olarak yayınlanmıştır. Derginin künyesine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Suça Sürüklenen Çocuklar Açısından Cinsel Taciz Suçunun Uzlaştırma Kapsamında Olduğuna Dair Yargıtay Kararının Eleştirisi (18.CD. 5.11.2017, 2015/42460; 2017/12981) Bursa Barosu Dergisi, Sayı : 113, Temmuz-Ağustos-Eylül 2020, s. 74-80  arasında yayınlanmıştır. Makaleye bu linkten ulaşabilirsiniz 

 • “7188 Sayılı Kanun İle Ceza Muhakemesi Kanunu’na Getirilen “Basit Yargılama Usulü” Hakkında Tespit ve Değerlendirmeler”, konulu makalem Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı:1, Nisan 2020 (Ceren Damar Şenel Armağanı), s. 3105-3126 arasında HAKEMLİ olarak yayınlanmıştır.Dergi Jurix veri tabanında indekslenmektedir. Makaleyi okumak için tıklayınız
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Rehberlik Hizmeti Sunan İnternet Sitelerine Erişim Yasağı Koydurtma Yönündeki İlke Kararının Eleştirilmesi”, Bursa Barosu Dergisi, Sayı : 108, Nisan-Mayıs-Haziran 2019, s. 65-72 .Makaleyi okumak için tıklayınız:

 • “6 Aralık 2018 Tarihli  Resmi Gazete’de Yayınlanan Elektronik -Tebligat Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi İle Elektronik Tebligatın Kayıtlı Elektronik Postadan Farkı” konulu makalem için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz:  https://www.academia.edu/38386395/ELEKTRON%C4%B0K_TEBL%C4%B0GAT_MAKALE.pdf
 • 31.7.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7145 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi ile değiştirilen CMK’nın 134’üncü maddesindeki “bilgisayar aramaları”na ilişkin değerlendirmem:  https://www.academia.edu/37169383/CMK134-31.72018de%C4%9Fimakalesi.pdf
 • “RTÜK’E 6112 SAYILI YASA İLE VERİLEN İNTERNET YAYINLARINA MÜDAHALE ETME YETKİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME” konulu 26.03.2018 T. makalemin ACADEMİCA sürümü için tıklayınız .
 • İzmir 4. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nda sunduğum (12-14 Mayıs 2016) “Unutulma Hakkı ve Bu Hakkın Türk Hukuku’nda Uygulanması” başlıklı akademik bildirim, Bildiriler Kitabı’nın 157-167 sayfaları arasında yayınlanmıştır. Yayınlanan metnin tam sürümü için tıklayınız
 • İdarenin Düzenleme Konusu Olarak İnternet ve İnternete Erişim Yasakları?, Makale, (Müslüm AKINCI/Ş.Cankat TAŞKIN) KMÜ Sosyal ve Ekonomık Araştırmalar Dergısi 16 (Özel Sayı I, Yıl: 2014): 151-165, 201. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz .
 • “Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı” konulu makalem “Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi”nin 99-100. sayısında (Kasım-Aralık  2012), sayfa 172-236 arasında hakemli makale olarak yayınlanmıştır. Makaleye (sıkıştırılmış rar sürümüne) buradan  ulaşabilirsiniz.
 • “2010 Anayasa Değişikliklerinden Sonra Türk Anayasa Mahkemesi’nin Yapılanması” konulu makalem Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 97.sayısında (KASIM-ARALIK 2011). s.171-230 arasında “hakemli olarak” yayınlanmıştır. Makalenin pdf sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri” konulu makalem Bursa Barosu Dergisi’nin 90.sayısında (Ocak-Şubat-Mart 2011), sayfa 67-89 arasında yayınlanmıştır.Makalenin pdf sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.
 • “1982 Anayasası’na Göre Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu” konulu makalem Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 92. sayısında (Ocak-Şubat 2011), s.384-418 arasında) yayınlanmıştır. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Yargı Görevi Yapanı Etkileme Suçu” konulu makalem “Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi”nin 75-76. sayısında (Kasım-Aralık  2010), sayfa 168-196 arasında hakemli makale olarak yayınlanmıştır. Makaleyeburadan ulaşabilirsiniz.
 • “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu” konulu makalem Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 90. sayısında (Eylül-Ekim 2010) sayfa 213-247 arasında yayınlanmıştır. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “2007 Anayasa Değişiklikleri” (2007 yılında yapılan Anayasa değişikliklerinin (cumhurbaşkanının halka seçtirtilmesi) parlamenter sisteme olan etkileri) konulu makalem Bursa Barosu Dergisi’nin 89. sayısında (Temmuz-Ağustos-Eylül 2010) sayfa 69-93 arasında yayınlanmıştır. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Adli Para Cezası” konulu makalem   “Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi”nin 71-72. sayısında (Temmuz-Ağustos 2010), sayfa 53-99 arasında hakemli makale olarak yayınlanmıştır.Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu” (TCK 103) konulu   makalem “Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi”nin  Mart-Nisan 2010 (Sayı: 67-68) sayısında (sayfa 77-110 arası)hakemli makaleolarak yayınlanmıştır.Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “İdari Yargıda Menfaat İlkesinde Yaşanan Sorunlar” konulu  makalem “Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi” Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi’nin Ocak-Şubat 2010 sayısında (Sayı: 65-66) sayfa 39-80 arasında hakemli makale olarak yayınlanmıştır. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz
 • “Bilişim Hukuku Uluslararası Uyuşmazlıklar” konulu  makalem Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin Kasım-Aralık 2009 (SAYI 85) sayısında sayfa 332-372 arasında yayımlanmıştır. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Baz İstasyonlarında Hukuki Süreç” konulu makalem  Bursa Barosu Dergisi’nin 87. Sayısında (Ekim-Kasım-Aralık 2009) sayfa 9.-sayfa 20 arasında yayınlanmıştır.Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “İletişimin Denetlenmesi ve Gizli Dinleme” konulu makalem Bursa Barosu Dergsi’nin  Eylül 2008 sayısında (Sayı 84) sayfa 33-52 arasında yayınlanmıştır.Makalenin pdf formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. (pdf sürümü yüklenememiştir)
 • “Siyasi Partilerin Kapatılması” konulu makalem, Bursa Barosu Dergisi’nin Eylül 2008 sayısında (Sayı 84) sayfa 9-22 arasında yayınlanmıştır. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Tutuklamaya ve Tutukluluk Halinin Devamına İtiraz ve Konunun AİHM İçtihatları Işığında İncelenmesi” konulu makalem,  Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 66.sayısında (Eylül-Ekim 2006, s.275-289) yayınlanmıştır.Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Kasten ihmali Davranışla Adam Öldürme” konulu makalem Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin (Kasım-Aralık 2008 Sayı:79, s.141-198) sayısında yayınlanmıştır.Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Müdafinin  Dosya  İnceleme Hakkı” konulu  makalem Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 75.sayısında (Mart-Nisan 2008, s.394-416) yayınlanmıştır.Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Arama Yönetmeliği md 27” konulu makalem 5681 sayılı PVSK değişikliğinden önce yazılıp bu dönemde hakem incelemesinden geçerek yayına verilmiştir. Bu makale, Hukuk ve Adalet Dergisi’nin,(Yaz 2007), 11 sayısında,s.171-197 arasında hakemli makale olarak yayınlanmıştır.) Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Anayasa Mahkemesinin Yürürlüğün (Uygulamanın) Durdurulması Kararları ve Yasama Organının Sorumluluğu” konulu  makalem,   Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 73.sayısında (Kasım-Aralık 2007,s.289-309) yayınlanmıştır.Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “İdari Yargının Güncel Sorunları” konulu makalem,Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 71.sayısında (Temmuz-Ağustos 2007 s.300-339) yayınlanmıştır.Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Müdafinin ve Vekilin Hukuki Yardımı,Sınırları ile Uygulamada Karşılaşılan Sorunların AİHM İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi” konulu makalem,Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 69.sayısında (Mart-Nisan 2007, s.211-241) yayınlanmıştır.Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Kabahatler Kanunu’nun Anayasaya ve Hukuka Aykırılık Yönünden İncelenmesi” konulu makalem Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 61.sayısında (Kasım-Aralık 2005,s.352-359) yayınlanmıştır.) Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
 • “5237 Sayılı (Yeni) Türk Ceza Yasası’nın Anayasaya ve Hukuka Aykırılık Yönünden  İncelenmesi” konulu  makalem, Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 57.sayısında (Mart-Nisan 2005, s.224-230) yayınlanmıştır.Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.