YARGITAY: USULSÜZ İŞLEMLE ÇEKİLEN PARALAR BANKANIN ZARARIDIR. DAVACININ KUSURU YOKSA, TÜM ZARARI BANKA ÖDER

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htmT

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/10339

K. 2018/2555

T. 10.4.2018

DAVA : Taraflar arasında görülen davada … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08.06.2016 tarih ve 2015/60-2016/240 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı nezdindeki hesabında bulunan 3.000,00 TL’nin internet bankacılığı sistemi kullanılması suretiyle dolandırıcılar tarafından … yapılarak dava dışı Kuveyttürk Katılım Bankası nezdinde bulunan bir hesaba aktarıldığını, davalı bankanın internet bankacılığında güvenliği sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediğini, müvekkilinin kredili mevduat hesabından çekilen 3.000,00 TL’yi faizi ile davalı bankaya ödemek zorunda kaldığını ileri sürerek 3.365,00 TL’nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, zamanaşımı süresinin 1 yıl olduğunu ve işbu davada alacağın zamanaşımına uğradığını, müvekkili banka tarafından sunulan internet bankacılığında herhangi bir güvenlik zafiyeti bulunmadığını, internet bankacılığı girişi için gerekli olan parola ve şifrelerin korunmasının müşteri yükümlülüğünde olduğunu, bunların ele geçirilmesi ya da kolayca tahmin edilmesi sonucu doğacak zararlardan bankanın sorumlu tutulamayacağını, davanın ceza dosyasında mahkumiyetine karar verilen Habip Şimşek’e açılması gerektiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, …. 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/264 Esas sayılı dosyasında sanık …’in bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık fiilini gerçekleştirmesi neticesinde 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildiği, 05/07/2011 tarihinde davacının davalı banka kredili mevduat hesabından 3.000,00 TL’nin dava dışı Habip Şimşek in hesabına usulsüz olarak havale edildiği, usulsüz işlemle çekilen paralar aslında doğrudan doğruya bankanın zararı niteliğinde olduğu, dolandırıcılık eylemi müşteriye değil bankaya karşı gerçekleştirildiği, banka tarafından mevduat sahibinin müterafik kusurunun varlığı halinde kusur oranı üzerinden hesap sahibinden bu miktarı alacağından mahsup edebileceği, somut olayda, davacıya ait para, davalı bankaya karşı gerçekleştirilen sahtecilik işlemi ile hesaptan bir başka hesaba havale edildiği, davalı banka davacıya vermiş olduğu şifre ve parolanın davacının kusuru ile ele geçirildiğini ispat edemediği, bu halde bankanın tüm zarardan sorumlu olduğu, gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne ve 3.324,16 TL alacağın tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 170,07 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 10.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.